Skip to main content

Transportvilkår

Transportørens erstatningsansvar ved godstransport 

1. Ansvarsperioden og ansvarets grunnlag 

2. Transportøren er kun ansvarlig for godset mens det er i dennes varetekt i lastehavnen, under transport og i lossehavnen. Transportøren anses ikke lenger å ha godset i sin varetekt 

3. a) når transportøren har utlevert godset til mottakeren, 

 1. 4. b) dersom mottakeren ikke tar imot godset fra transportøren, når det er lagt opp for mottakerens regning i samsvar med avtalen eller med lov eller praksis i lossehavnen, eller 
 2. 5. c) når transportøren har overlevert godset til myndighet eller annen tredjeperson som godset må overleveres til etter lov eller regler i lossehavnen. Transportøren er ikke ansvarlig for tap som følge av at gods går tapt eller kommer til skade eller blir forsinket dersom han godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse av transportøren selv eller noe transportøren svarer for, eller for tap som følge av tiltak for å redde personer eller rimelige tiltak for å berge skip eller annen eiendom til sjøs. 

6.  Tap som følge av nautisk feil og brann 

Transportøren er ikke ansvarlig dersom transportøren godtgjør at tapet er en følge av: 

 1. a) feil eller forsømmelse i navigeringen eller behandlingen av skipet utvist av dets fører, mannskap, los eller slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste, eller
 2. b) brann som ikke skyldes feil eller forsømmelse av transportøren selv.

7. Dekkslast 

Gods kan transporteres på dekk dersom dette er tillatt etter transportavtalen, følger av handelsbruk eller annen sedvane i den fart det gjelder, eller er påbudt i eller i medhold av lov. 

 1. 8. Ansvarsgrenser 

Transportørens ansvar skal ikke overstige 667 SDR for hvert kolli eller annen enhet av godset eller 2 SDR for hvert kilogram av bruttovekten av det gods som er tapt, skadet eller forsinket. Brukes container, pall eller liknende transportinnretning for å samle godset, skal hvert kolli eller annen enhet som i transportdokumentet angis å være pakket i innretningen, anses som ett kolli eller en enhet. Reglene om transportørens innsigelser og grensene for transportørens ansvar gjelder selv om kravet mot transportøren ikke grunnes på transportavtalen. 

Reglene gjelder også tilsvarende hvis kravet rettes mot noe transportøren svarer for og vedkommende godtgjør å ha handlet i tjenesten eller for å fullføre oppdraget. 

 1. 9. Transportørens ansvar for undertransportør 

Er det uttrykkelig avtalt at en bestemt del av transporten skal utføres av en navngitt undertransportør, er transportøren ikke ansvarlig for tap voldt ved hendelse som inntreffer mens godset er i undertransportørens varetekt. 

 1. 10. Reklamasjon 

Er godset utlevert uten at mottaker har gitt transportøren skriftlig melding om tap eller skade som mottakeren hadde oppdaget eller burde ha oppdaget, og om hva slags tap eller skade det gjelder, anses alt gods for utlevert i slik stand som beskrevet i transportdokumentet når annet ikke godtgjøres. Var tapet eller skaden ikke synlig ved utlevering, gjelder det samme dersom skriftlig melding ikke er gitt senest tre dager etter utlevering. Transportøren er ikke ansvarlig for tap som følge av forsinket utlevering, med mindre det er gitt skriftlig melding innen 60 dager etter at godset ble overlevert til mottakeren. 

 1. 11. Lovvalg og verneting 

Befordringen er underlagt norsk sjølov av 24. juni 1994 nr.39. 

Transportørens ansvar for passasjerer og reisegods 

 1. 12. Ansvar for passasjerer og reisegods 

Transportøren plikter å erstatte tap som voldes ved at en passasjer dør eller kommer til skade (personskade) eller ved at reisegods går tapt eller kommer til skade på grunn av hendelse under befordringen, og som skyldes feil eller forsømmelse av transportøren selv eller noen han svarer for. Tilsvarende gjelder tap som voldes ved forsinkelse av befordringen med passasjer eller med befordringen eller utleveringen av reisegods. For penger, verdipapirer og andre verdisaker, så som gull, sølv, juveler, smykker og kunstgjenstander, er transportøren ikke ansvarlig med mindre de er mottatt av ham for å oppbevares i sikkerhet. Den som krever erstatning, har bevisbyrden for tapets omfang og for at det er oppstått ved en hendelse under befordringen. For så vidt gjelder tap som følge av personskade eller skade på håndreisegods har den som krever erstatning også bevisbyrden for at det er utvist feil eller forsømmelse som transportøren svarer for. 

 1. 13. Ansvar for kjøretøyer 

Kjøretøyer som medbringes av passasjerer følger med mindre annet fremgår av disse transportvilkår de samme regler som for reisegods. Det samme gjelder eventuelt tilhenger, campingvogn m.v. som følger kjøretøyet. I slike tilfelle anses kjøretøy med tilhenger som ett kjøretøy i henhold til reglene om transportørens ansvar. For kjøretøy som hovedsakelig brukes til personbefordring og i det enkelte tilfelle anvendes til godstransport, skal det utstedes fraktbrev. Transportørens ansvar følger i slike tilfelle av “Transportvilkår ved godstransport”. 

 1. 14. Sikkerhetsforskrifter. Forbud mot farlig last 

Passasjeren må av sikkerhetsmessige grunner uten transportørens kjennskap eller tillatelse ikke medbringe som reisegods, herunder i kjøretøy, farlige gjenstander eller stoffer inkluderende, men ikke begrenset til eksplosjonsfarlige, brennbare eller etsende stoffer, herunder fyrverkerisaker. For kjøretøyer og campingvogner utstyrt med gassanlegg gjelder spesielt at hoved ventil for anlegget må være avstengt og alle innretninger så som kjøleskap m.v. må være slukket mens kjøretøyet befinner seg om bord. 

 1. 15. Ansvarsfraskrivelser 

Transportøren er ikke ansvarlig etter reglene i punkt 1 i følgende tilfeller: 

 1. a) For personskade oppstått i tiden før passasjeren går om bord og etter at han er kommet i land, med mindre det dreier seg om sjøtransport mellom skipet og land som er inkludert i billettprisen eller utføres med transportmiddel stilt til rådighet av transportøren. b) For håndreisegods som ikke befinner seg i eller på medført kjøretøy for tiden før godset blir bragt om bord og etter at det er bragt i land, med mindre det dreier seg om sjøtransport som nevnt i (a) eller for den tid transportøren har hånd om godset mens passasjeren befinner seg på kai eller på en terminal eller et annet anlegg i havn. c) For levende dyr som sendes som d) Er det avtalt eller klart forutsatt at en bestemt del av transporten skal utføres av en navngitt undertransportør, er transportøren ikke ansvarlig for tap voldt ved hendelse som inntreffer mens godset er i undertransportørens varetekt.

Overstående gjelder også om kravet mot transportøren ikke grunnes på befordringsavtalen. 

 1. 16. Begrensninger av transportørens ansvar 

Ansvar for personskade skal ikke overstige 175 000 SDR for hver passasjer. Ansvaret for forsinkelse med befordringen av passasjeren skal ikke overstige 4 150 SDR. 

Ansvar for tap som følge av at reisegods er gått tapt, kommet til skade eller er blitt forsinket, skal ikke overstige: 

 1. a) 1 800 SDR pr passasjer for tap som gjelder håndreisegods;
 2. b) 6 750 SDR pr. passasjer for tap som gjelder verdisaker mottatt til oppbevaring i sikkerhet;
 3. c) 10 000 SDR pr. kjøretøy, inklusive evt. tilhenger;
 4. d) 2 700 SDR pr. passasjer for tap som gjelder annet Beløpene i første og annet ledd gjelder for hver reise.

Ved skriftlig avtale mellom passasjeren og transportøren kan det fastsettes høyere ansvarsgrenser. 

Reglene om transportørens innsigelser og grensene for transportørens ansvar gjelder selv om kravet ikke grunnes på transportavtalen. 

Reglene gjelder også tilsvarende hvis kravet rettes mot noe transportøren svarer for og vedkommende godtgjør å ha handlet i tjenesten eller for å fullføre oppdraget. 

 1. 17. Passasjerers egenandel
 2. Transportøren har rett til i det oppståtte tap å gjøre fradrag på inntil: 
 3. a) 150 SDR pr. kjøretøy i tilfelle av skade på kjøretøy;
 4. b) 20 SDR pr passasjer i tilfelle av tap eller skade på annet reisegods;
 5. c) 20 SDR pr. passasjer i tilfelle av tap som skyldes forsinkelse.

18. Dekkslasting av reisegods

Transportøren forbeholder seg rett til å transportere reisegods, herunder kjøretøy på dekk. 

 1. 19. Omlegging av ruter og bruk av skip. Gjensidig kanselleringsrett 

Transportøren forbeholder seg rett til å foreta avvik fra ruten med hensyn til oppgitte stoppesteder eller deres innbyrdes rekkefølge. På samme måte kan han oppfylle fraktavtalen med annet skip av samme standard enn angitt uten virkning for billettprisen. Dersom eget skip ikke kan skaffes tilveie etter havari kanselleres fraktavtalen mot full refusjon av billettprisen for angjeldende reisestrekning. Dersom passasjeren ikke tiltrer reisen eller avbryter den, har transportøren rett til det avtale vederlag med mindre passasjeren er død eller hindret ved sykdom eller annen rimelig grunn og transportøren underrettes uten ugrunnet opphold. 

 1. 20. Foreldelse 

Transportørens ansvar for personskade eller for forsinkelse foreldes 2 år fra den dag passasjeren forlot skipet. Har dødsfall funnet sted etter ilandstigningen, er fristen 2 år fra dødsdagen, men ikke mer enn 3 år fra ilandstigningen. 

Ansvar for reisegods foreldes 2 år fra den dag passasjeren forlot skipet eller reisegodset ble bragt i land eller utlevert. 

 1. 21. Lovvalg og Verneting 

Befordringen er underlagt norsk sjølov av 24. juni 1994 nr. 39.Søksmål i anledning av befordringen kan bare reise ved domstol 

 1. a) på det sted hvor saksøkte har sitt bosted eller hovedsete for bedriften,
 2. b) på avgangsstedet eller bestemmelsesstedet i henhold til befordringsavtalen,
 3. c) i den stat hvor saksøkeren har bosted, dersom saksøkte har et forretningssted i denne staten og kan saksøkes Etter at tvist er oppstått, kan partene avtale at den skal behandles av en annen domstol eller ved voldgift

 

Book en fjordopplevelse

Kjøp billetter til våre fjordopplevelser her, og betal online med Visa, Mastercard, Vipps eller Apple Pay. God reise!

Ikke klar for å booke enda?

Se alle våre fjordopplevelser